Podmínky inzerce

Podmínky inzerce inzertního portálu ASTROBAZAR.CZ

(dále jen "Podmínky")

I.

Astrobazar (dále jen „Bazar“) poskytuje služby, umožňující návštěvníkům tohoto Bazaru (dále jen „Uživatelům“) vkládat, zobrazovat, měnit a odstraňovat inzeráty, tedy posílat či jinak zpracovávat obrazové a textové informace. Dle těchto podmínek se Uživatelem rozumí každý návštěvník Bazaru, který na něj vkládá inzeráty nebo s nimi jakkoliv pracuje, včetně jejich zobrazování a prohlížení. Tyto Podmínky obsahují závazná pravidla a podmínky používání služeb Bazaru a každý Uživatel je povinen je dodržovat.

II.

Bazar je výhradně určen pro soukromou nekomerční inzerci. Využívat služeb Bazaru pro firemní či jakoukoliv formu komerční inzerce, propagaci, apod. je výslovně zakázáno! Elektronickým obchodům (e-shopům), prodejcům v kamenných obchodech a jakýmkoliv jiným komerčním subjektům je dovoleno inzerovat pouze bazarové (použité) zboží! Inzerce akčního či jinak cenově výhodného zboží je pro takové Uživatele zakázána!

III.

Bazar neshromažďuje osobní data Uživatelů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

IV.

Bazar pro svou činnost využívá softwarových, hostingových a dalších služeb třetích stran. Funkčnost a rozsah služeb třetích stran nespadá do oblasti kontroly a odpovědnosti ze strany provozovatele Bazaru. Provozovatel Bazaru tak nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost funkcí Bazaru, které jsou na službách třetích stran závislé. Provozovatel Bazaru zároveň nenese žádnou odpovědnost za jiné aktivity či služby třetích stran, jejich formu, názory, apod.

V.

Využíváním služeb bazaru vyjadřuje každý Uživatel výslovný souhlas s Podmínkami. Uživatel s těmito podmínkami výslovně souhlasí a nadále se bude bez dalšího řídit výhradně aktuálním plným zněním těchto Podmínek.

VI.

Uživatel je povinen, při využívání kterékoliv ze služeb Bazaru, zdržet se jakéhokoliv jednání spočívajícího ve vkládání obrazových i textových informací, které by byly v rozporu s právními předpisy České republiky. Za veškerý vložený obsah odpovídá v plné míře výhradně Uživatel. Uživatel je povinen uvádět všechny detaily týkající se povahy, stavu a hlavně vad nabízeného zboží v textu (případně na přiložených obrázcích) inzerátu, a to pravdivě a nezkresleně. Vůči Bazaru se tak nelze domáhat v souvislosti s poskytováním služeb, resp. v souvislosti s obsahem inzerce nebo uskutečněním obchodu mezi Uživateli, žádných nároků z titulu odpovědnosti za škodu.

VII.

Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, jakkoliv reprodukovat, publikovat a licencovat, či jinak disponovat s jakýmikoliv informacemi získanými z Bazaru ani z nich vytvářet odvozená data či inzeráty! Uživatel není oprávněn na Bazaru neoprávněně zveřejňovat takové obrazové i textové informace, jejichž zveřejněním by poškodil či ohrozil jakákoliv práva (zejména autorská) třetích osob. Uživatel není oprávněn využívat služeb Bazaru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Bazaru využívat takovým způsobem, který by mohl zhoršit, poškodit, přetížit nebo znemožnit jeho funkci. Vlastním obsahem inzerátu nesmí Uživatel napadat či slovně útočit na ostatní Uživatele Bazaru, výslovně nesmí napadat jejich rasu či náboženské vyznání a zákonná práva.

VIII.

Každý inzerát bude zveřejněn po dobu 60 dnů ode dne jeho vložení na Bazar. Před uplynutí této lhůty bude Uživatel upozorněn prostřednictvím e-mailu o blížícím se datu expirace. Po uplynutí 60 dní dojde k automatickému odstranění inzerátu z Bazaru. Uživatel je oprávněn měnit obsah inzerátu, popř. jej odstranit z Bazaru i před uplynutím shora uvedené doby, a to pomocí odkazů v e-mailu, který mu byl zaslán při zveřejnění inzerátu.

Podmínky inzerce vylučují, aby Uživatel současně vložil více inzerátů stejného či podobného obsahu, a to ani v rámci odlišných kategorií Bazaru. Opakované vložení inzerátu stejného či podobného znění je Uživatel oprávněn provést pouze po předchozím odstranění původního inzerátu.

Je zakázána propagace www stránek (vkládání URL), které jsou ve střetu zájmů s účelem provozování Bazaru (zejména pak propagace či odkaz na elektronické i kamenné obchody, jiné bazary, diskusní fóra, fotogalerie, on-line videa, apod.). Déle je v inzerátu zakázáno používání HTML značek a značek skriptovacích jazyků,  jelikož by mohly vést k narušení chodu Bazaru ze strany Uživatele a jako takové jsou nepřípustné a jsou považovány za porušení těchto Podmínek.

IX.

Uživatel může v souvislosti se svým inzerátem využít služby pro Zvýhodnění inzerátu. Jedná se o placenou službu. Platba probíhá na základě placené SMS služby. Cena za využití služby je buď odečtena z předplaceného kreditu, nebo zúčtována v pravidelném vyúčtování od operátora.

Cena za službu je

50,00 Kč pro Uživatele platící v Česku
1,60 €  pro Uživatele platící na Slovensku


Inzerát bude po dobu 15 dní zařazen do sekce Prémiových inzerátů, které jsou umístěny zcela nahoře na hlavní straně Bazaru a v kategorii, ve které byl inzerát uveřejněn. Tato služba neslouží jako prodloužení platnosti inzerátu, která je vždy 60 dnů. Pro plné využití je třeba za tuto službu zaplatit nejdéle 15 dnů před datem expirace inzerátu. Službu je možné využít opakovaně.

X.

Provozovatel Bazaru je oprávněn bez předchozího upozornění Uživatele odstranit jakýkoliv inzerát, který je svou povahou a obsahem komerčním inzerátem, nebo jakkoliv porušuje tyto Podmínky.

XI.

Uživatel je tímto srozuměn s tím, že informace jím uvedené v inzerátu, jsou nadále povahy veřejně přístupných údajů, jsou zobrazovány na stránkách Bazaru a lze je využít ze strany třetích osob. Uživatel tímto výslovně prohlašuje a bere zároveň na vědomí, že souhlasem s těmito Podmínkami nese nadále veškerou odpovědnost pro něho vyplývající z případných neoprávněných zásahů do práv třetích osob.

XII.

Provozovatel se zavazuje při provozování služeb Bazaru postupovat s maximální dostupnou péčí a minimalizovat vznik případných rizik, ke kterým by mohlo při řádném využívání služeb Bazaru dojít, a která by se svou povahou dotýkala zájmu Uživatelů či třetích osob. Výjimkou jsou okolnosti a situace uvedené v bodě III. těchto Podmínek.

Provozovatel Bazaru je oprávněn bez souhlasu Uživatelů dostupné služby upravovat a měnit, a to i bez předchozího uveřejnění zamýšlených změn. Změna Podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění jejich nového znění na stránkách Bazaru.